اساتید دوره MBA و DBA دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر نسیمی


دکتر پورولی


دکتر قنادان


دکتر اسدالهی


دکتر حاج ابراهیمی


دکتر استقلال


دکتر حقیقی


دکتر شفیعی


دکتر گرجی آرا


دکتر صادقین


دکتر سرزعیم


دکتر وکیلی


دکتر قربانی


دکتر کنعانی


دکتر حیدری


دکتر خزائی


دکتر خطیبی


دکتر شایق


دکتر محترم


دکتر عظیمی


دکتر اسدالهی


دکتر حیدری


دکتر باقرلو


دکتر شهباز مرادی


دکتر پرچمی


دکتر عرب