سرفصل های دوره DBA


ردیف سرفصلها تعداد ساعت
۱ مهارتهای نوین رهبری ۲۰
۲ مدیریت پیشرفته منابع انسانی ۲۰
۳ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲۰
۴ آینده پژوهی ۲۰
۵ مدل های کسب و کار ۲۰
۶ بازاریابی پیشرفته ۲۰
۷ تحلیل رفتار مصرف کننده ۲۰
۸ استراتژی های بازاریابی ۲۰
۹ مذاکرات تجاری ۲۰
۱۰ مدیریت تامین سرمایه ۲۰
۱۱ مدیریت ریسک ۲۰
۱۲ کسب و کار بین الملل و قوانین حاکم بر آن ۲۰
۱۲ تحلیل اقتصاد بین الملل ۲۰
۱۳ مدیریت زنجیره تامین، کالاها و خدمات ۲۰
۱۴ تجارت بین الملل وقوانین حاکم بر ان ۲۰
۱۵ مدیریت دانش ۲۰
۱۶ روش تحقیق ۲۰