• اقتصاد برای مدیران
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • دیجیتال مارکتینگ
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • حقوق تجارت و اقتصاد
 • اصول بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • برنامه ریزی استراتژی
 • اصول و فنون مذاکره

گرایش بازاریابی

 • استراتژی های بازاریابی
 • تحقیقات بازار
 • مدیریت فروش
 • مدیریت برند
 • مدیریت تبلیغات

گرایش استراتژی

 • تدوین طرح کسب و کار
 • تفکر استراتژی
 • اجرای استراتژیک
 • مدیریت تحول سازمانی
 • پیاده سازی استراتژی

گرایش مالی

 • مدیریت سرمایه گذاری
 • مهندسی مالی
 • ارزش گذاری اوراق بهادار و بنگاه ها
 • روش های تآمین مالی
 • ارزیابی و مدیریت ریسک