دوره های کوتاه مدت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آموزشگاه های کوتاه مدت کاربردی و تخصصی یکی از ماموریت های کلیدی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
سامانه آموزش های کوتاه مدت برای پیوند بهتر با دانش پذیران و آسان سازی فرآیند فرآیندهای آموزش راه اندازی شده است.
دانش پذیران می توانند با نام نویسی در هریک از دوره ها و پرداخت هزینه دوره در این دوره ها شرکت کنند و گواهی معتبر دانشگاه تهران را دریافت کنند.