با توجه به نحوه پرداخت شهریه دوره، وارد فرم مورد نظر شوید

فرم پرداخت 

فرم پرداخت پیش نیاز

فرم پرداخت

توجه نمایید : حتما میلغ را به تومان وارد کنید و حتما بعد از واریز شهریه، تصویر فیش واریزی را برای مسئول آموزش ارسال نمایید.

توضیحات پرداخت

1 – بعد از پرداخت، تصویر رسید خود را به کارشناس مربوطه ارسال فرمائید

2 – ثبت نام شما بعد از ارسال و تحویل مدارک نهایی خواد شد