هنگامی که سخن از راه هاي خودکفایی در خانه و خانواده به میان میاد به ناگاه ذهن به سمت مادر خانواده که مدیر خانه نیز هست متبادر می گردد.همچنین در بحث خودکفایی دو زیرشاخه کلی مطرح می شود.اول اینکه خودکفایی اقتصادي در حد تامین مایحتاج خانواده و دوم خودکفایی فراتر از آن بدین معنی که علاوه بر تامین مایحتاج ضروري خانواده، بتوان محصولاتی تولید نمود و خدماتی به دیگران ارائه نمود و از این راه درآمدزایی ایجاد کرد و به اقتصاد خانواده و کاهش هزینه هاي خانواده کمک کرد.

یکی از راه هاي خودکفایی در خانه، توجه و روي آوردن به مشاغل و راه اندازي کسب و کار خانگی است که در واقع نوعی کارآفرینی است.مشاغل خانگی میتوانند در جهت رفع بیکاري از سویی و تولید ثروت از سوي دیگر ایجادشوند. حقیقت آن است که مشاغل خانگی به دلیل مزایاي خاص خود در جهت رفع بیکاري بسیارموثر بوده و کشورهایی که برنامههایی را براي تقویت این مشاغل بهکار گرفتهاند به نتایج موفقیت آمیزي نیز رسیده اند

ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه، امکان کارکردن به صورت پاره وقت، دوره آموزشی کوتاه مدت، عدم نیاز به فضاي خاص و … قابلیت هاي انکارناپذیري است که این گونه مشاغل داشته و ضرورت توجه جدي به این مسئله را آشکارتر می سازند.بنابراین در این مقاله به انواع کسب و کار خانگی پرداخته شده، چند نمونه کسب و کار خانگی رایج، ذکر گردیده، راه هاي کاهش هزینه و استفاده بهینه از درآمد خانواده و شیوه هاي صرفه جویی در خانه به عنوان سکوي پرتاب رسیدن به خودکفایی و تسهیل و سرعت بخشی به این امر بیان گردیده است .کسب و کار متنوع خانگی ، نمایانگر نقش مهم زنان در تولید شغل و اقتصاد خانواده است.

کار بیش ازحد نان آور خانواده علاوه بر جلوگیري از ارتقاء ذهنی و افزایش ضروري آگاهیهاي فردي به دلیل خستگی زیاد، امکانی براي برقراري روابط مهرآمیز در خانواده و یا برخورد توأم با مهربانی در برابر مسائل پدیدآمده براي افراد خانواده و براي اعمال مدیریت بخردانه از سوي پدر یا مادر باقی نمیگذارد.

کاهش روابط مهرآمیز و یا احتمالاً پدیدارشدن سردي در روابط خانواده و یا خشونت و سلطه گري، لطمه هاي غیرقابل جبرانی را به خانوار وارد م یسازد، که درآمدهاي بدست آمده در اثر کار زیاد و رفع برخی از نیازهایی که پایان ناپذیر هم هستند، نمیتواند به هیچوجه آنها را جبران کند همچنین مدیریت نادرست هزینه هاي فرد و خانواده، نابهنجاري هاي اقتصادي در کشور پدید می آورد؛ که دامنه آن به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز کشیده می شود.

هنگامی که امکانات ارزي کشور را صرف واردات براي مصرف می کنیم، دیگر امکانی براي سرمایه گذاري باقی نمی ماند و بیکاري و تورم بروز می کند «مشاغل خانگی» می تواند فرصت هایی در جهت رفع بیکاري از سویی و خودکفایی و تولید ثروت از سوي دیگر ایجاد نمایند. حقیقت آن است که مشاغل خانگی به دلیل مزایاي خاص خود در جهت رفع بیکاري بسیار موثر بوده و کشورهایی که برنامه هایی را براي تقویت این مشاغل به کار گرفته اند به نتایج موفقیت آمیزي نیز رسیده اند.

ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه، امکان کار کردن به صورت پاره وقت، دوره آموزشی کوتاه مدت، عدم نیاز به فضاي خاص و … قابلیت هاي انکارناپذیري است که این گونه مشاغل داشته و ضرورت توجه جدي به این مسئله را آشکارتر می سازند.در کشور ما هرچند این گونه مشاغل سابقه تاریخی دارند ولی برنامه خاصی براي شناسایی، حمایت و یا نظارت بر آنها پیاده نشده و توانمندي و ظرفیت این مشاغل در پیشبرد اهداف اقتصادي کشور ناشناخته باقی مانده است و امیدواریم که این نوشتار فتح بابی براي توجه جدي تر مسئولان محلی به ظرفیت هاي این گونه مشاغل بوده و منجر به برداشتن گامی دیگر در جهت کاهش بیکاري فعالیتی اقتصادي است که در محل سکونت شخصی و با کمک امکانات منزل راه اندازي می شود.

کسب و کار خانگی یکی از جذاب ترین انواع کسب و کار است. در اینجا منظور ما از کسب و کار خانگی ارزان منزل ، هزینه ي راه اندازي آن را پایین آورده است . همچنین ریسک کمتر و ساعات کاري اختیاري ، این نوع کسب و کار را به یکی از جذاب ترین کارهاي جهان تبدیل کرده است ، کسب و کار خانگی در خانه شکل می گیرد و انعطاف بیشتري به زندگی می دهد. از آنجایی که این نوع کسب و کارها از امکانات منزل بهره می گیرند ، در صورت بروز رکود اقتصادي بیشتر دوام می آورند.

گفته می شود شانس موفقیت این نوع کسب و کار بسیار بالاست. براي راه اندازي کسب و کار خانگی معمولا نیازي به مجوز نیست. طرح حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر معافیت مالیاتی است. براي افرادي که در خانه به جامعه خدمات می دهند کد اقتصادي منظور خواهد شد . برخورداري از معافیت مالیاتی ، عوارض اداري و تجاري و عدم نیاز به تغییر کاربري مسکونی از مزایاي این طرح براي صاحبان مشاغل خانگی است.

تمام بانک ها و موسسات اعتباري بانکی طبق این طرح موظف هستند همه ساله 30 درصد از منابع قرض الحسنه را به مشاغل خانگی اختصاص دهند.در این طرح پیش بینی شده بانک مرکزي با هماهنگی وزارت کار نحوه توزیع منابع قرض الحسنه براي مشاغل کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین کند

.با توجه به نقش و اهمیت کسب و کار خانگی و کارآفرینی و اشتغال زایی در رستاي خودکفایی خانواده، در ادامه مقاله به مفاهیم کارآفرین و کسب و کار خانگی می پردازیم. مفهوم کارآفرین و ارتباط آن با کسب و کار خانگی: کارآفرین فردي است داراي فکر جدید که از طریق ایجاد کسب و کار (کسب و کار خانگی، کسب و کار مجازي، کسب و کار در مغازه یا شرکت یا ساختمان) توأم با منابع مخاطره انگیز مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدي به بازار عرضه می کند بنابراین بر مبناي تعریف فوق، شخصی که یک کسب و کار خانگی بر اساس ضوابط تعریف شده، راه اندازي می نماید، یک کارآفرین محسوب می شود و براي موفقیت خود تلاش نماید. در میدان کسب و کار، شجاعت توأم با دوراندیشی و تدبیر، امید و توکل به خداوند، رمز موفقیت کارآفرینهاست، .

تعاریفی از کسب و کار و مشاغل خانگی

به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصی که با استفاده از وسایل و امکانات منزل راه اندازي شود، کسب وکار خانگی میگویند

.مشاغل و کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاي خانواده در فضاي تصویب نمود مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا محصولی قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود.

کسب و کار خانگی به آن بخشی از کسب و کارها گفته می شود که ممکن است لزوماً مشارکت همه اعضاي خانواده را در بر نداشته و صرفاً یک یا چند نفر از اعضاي خانواده در آن به فعالیت اقتصادي مشغول باشند. از نظر سازمان بین مکانی یعنی وجود کسب و کار در منزل معیار تلقی نمودن آن به عنوان مشاغل خانگی است.   کسب و کار خانوادگی، به کسب و کارهایی اطلاق می شود که فعالیت هاي اجرایی (مدیریتی – مالی) و عملیاتی آن ها بر عهده اعضاي یک یا چند خانواده باشد و تصمیمات استراتژیک و سرنوشت ساز در مورد شرکت یا کسب و کار توسط آن ها اتخاذ گردد.

مفهوم کارآفرین و ارتباط آن با کسب و کار خانگی:

کارآفرین فردي است داراي فکر جدید که از طریق ایجاد کسب و کارر خانگی، کسب و کار مجازي،کسب و کار در مغازه یا شرکت یا ساختمان توأم با منابع مخاطره انگیز مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدي به بازارعرضه می کند.

.بنابراین بر مبناي تعریف فوق، شخصی که یک کسب و کار خانگی براساس ضوابط تعریف شده، راه اندازي می نماید، یک کارآفرین محسوب می شود و براي موفقیت خود تلاش نماید. در میدانکسب و کار، شجاعت توأم با دوراندیشی و تدبیر، امید و توکل به خداوند، رمز موفقیت کارآفرینهاست

کسب و کارهاي خانگی به عنوان راهکاري مهم براي ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می
گردند. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در «منزل» سبب ایجاد مزایاي بسیاري براي شاغلین آن ها می شود، که از جمله میتوان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه هاي مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه وایاب و ذهاب، استفاده از نیروي کار سایر اعضاي خانواده و ایجاد زمینه هاي کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردي بین اعضاء خانواده و… اشاره نمود.

باید توجه داشت که در سالیان اخیر به دلیل تحولات عظیم در بخش فناوري اطلاعات در جهان و ایجاد مشاغل جدید، امکان اشتغال خانگی براي بسیاري از افراد در زمینه هاي IT نیز فراهم گردیده است. این مشاغل که روزانه در سراسر جهان تعداد آن ها رو به فزونی و تنوع می باشد این امکان را فراهم می آورد تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی مورد نیاز، به انجام کسب و کارهايگوناگون در این حوزه بپردازند.
انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. نیازهاي خود را نمی توانند به تنهایی برآورده کنند. نانوایی نان ما را پخت میکند، خیاط ها لباس هاي ما را می دوزند و ما نیز بخشی از نیازهاي جامعه را برآورده می کنیم.

در نتیجه انسان ها براي زیست مسالمت آمیز به یکدیگر نیاز دارند.براي خودکفایی یعنی باید وسایل و مایحتاج زندگی را دسته بندي کرد. از ضروريترین ها شروع کرد و سعی کرد به خودکفایی رسید. کمک به تولید ملی و در نتیجه خودکفایی تنها وظیفه دولتمردان وصاحبان صنایع نیست. مردم مصرف کننده هم در این شرایط وظیفه دارند.
نکته دیگر که باید توجه کرد، کم کردن هزینه هاست. کم کردن هزینه لزوماً به معناي ریاضت کشیدن نیست. اگر به زندگی جاري خود نگاه کنیم، میتوان مواردي را مشاهده کرد، که نیازي به خرج کردن براي آن نیست و بودن یا نبودن آن تفاوتی در زندگی ایجاد نمیکند. پرهیز از تجملات و دوري کردن از وسایلی که نیازي را بر طرف نمی کنند، امري ضروري است. از دیگر راههاي کم کردن هزینه، پرهیز از اسراف است. این اسراف میتواند در همه مخارج باشد. از مصرف آب تا برق و هزینه کردن براي تجملات. به علاوه اینکه خود تولید ملی نوعی کم کردن هزینه است.
.

دیدگاهتان را بنویسید