• مدیریت-بانکداری
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  مباحث دروس MBA گرایش مدیریت بانکداری دروس ترم اول: مدیریت منابع انسانی اصول بازاریابی تحلیل امور مالی وتصمیم گیری محیط…

  خصوصی
 • مدیریت-بانکداری
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  مباحث دروس MBA گرایش مدیریت بانکداری دروس ترم اول: مدیریت منابع انسانی اصول بازاریابی تحلیل امور مالی وتصمیم گیری محیط…

  خصوصی
 • مدیریت-بانکداری
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  مباحث دروس MBA گرایش مدیریت بانکداری دروس ترم اول: مدیریت منابع انسانی اصول بازاریابی تحلیل امور مالی وتصمیم گیری محیط…

  خصوصی
 • مدیریت-بانکداری
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  مباحث دروس MBA گرایش مدیریت بانکداری دروس ترم اول: مدیریت منابع انسانی اصول بازاریابی تحلیل امور مالی وتصمیم گیری محیط…

  خصوصی
 • مدیریت-بانکداری
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  مباحث دروس MBA گرایش مدیریت بانکداری دروس ترم اول: مدیریت منابع انسانی اصول بازاریابی تحلیل امور مالی وتصمیم گیری محیط…

  خصوصی