درس مدیریت منابع انسانی - دکتر بیژن یاور

Education is Not the Learning of facts But the Training of the Mind to Think
آموزش فراگیری اصول نیست بلکه تربیت ذهن برای اندیشیدن است

یک متن را انتخاب کنید.
یک شماره وارد کنید.
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.
فیلدهای مورد نیاز جهت آغاز آزمون را پر نکرده اید.

بیژن یاور

دکتر بیژن یاور از مدرسان دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در مباحث مدیریت از جمله مدیریت شرایط بحران، ریسک و پدافند غیرعامل، از بنیانگذران ....