کارآفرینی و مشاغل خانگی

مشاغل خانگی

هنگامی که سخن از راه هاي خودکفایی در خانه و خانواده به میان میاد به ناگاه ذهن به سمت مادر خانواده که مدیر خانه نیز هست متبادر می گردد.همچنین در بحث خودکفایی دو زیرشاخه کلی مطرح می شود.اول اینکه خودکفایی اقتصادي در حد تامین مایحتاج خانواده و دوم خودکفایی فراتر از آن بدین معنی که […]