0
  • محصولی در سبد خرید موجود نمی باشد

فرم پرداخت کارگاه ها،سمینارها و کلاس های آموزشی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

توضیحات پرداخت

1 – بعد از پرداخت، تصویر رسید خود را به کارشناس مربوطه ارسال فرمائید

2 – ثبت نام شما بعد از ارسال و تحویل مدارک نهایی خواد شد