کارگاه های مدیریت منابع انسانی

استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی ورژن 2022

کارگاه 16 ساعته

استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی ورژن 2022

مدرس : خانم دکتر قیطرانی 

شهریه کارگاه : دو میلیون تومان

روز های برگزاری کارگاه : پنج شنبه و جمعه به مدت 8 ساعت

کارگاه 8 ساعته

مدیریت ریسک منابع انسانی

مدرس : خانم دکتر قیطرانی 

شهریه کارگاه : یک میلیون تومان

روز های برگزاری کارگاه : پنج شنبه و جمعه ( دو روز متوالی هر روز 4 ساعت)

Human resource risk management
human resource productivity

کارگاه 8 ساعته

آشنایی با روش کمی و کیفی ارزیابی عملکرد و پاداش بهره وری منابع انسانی با تطابق با استاندارد 34000

مدرس : خانم دکتر قیطرانی 

شهریه کارگاه : یک میلیون تومان

روز های برگزاری کارگاه : پنج شنبه و جمعه به مدت 8 ساعت