دانشپذیران محترم دوره MBA جهت تکمیل اطلاعات خود در سامانه دانشگاه تهران لطفا فرم الکترونیکی زیر را تکمیل بفرمایید