جلسه معارفه دوره MBA: روز برگزاری پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه

جلسه معارفه دوره DBA: روز برگزاری جمعه مورخ 29 اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری : 10 الی 12

جلسه معارفه

متقاضی شرکت در جلسه معارفه هستم ( لطفا دوره مدنظر خود را انتخاب کنید)(Required)
نحوه حضور در جلسه(Required)