فرم پرداخت پکیج پیش نیاز

فرم پرداخت پیش نیاز

توضیحات پرداخت

1 – بعد از پرداخت، تصویر رسید خود را به کارشناس مربوطه ارسال فرمائید

2 – پس از واریز وجه، کارشناس آموزش فایل مربوطه را در دسترس شما قرار میدهند