دوره POST DBA دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده اقتصاد

دوره  POST DBA دانشگاه تهران با هدف:

– به کارگیری دانش مدیریتی برای حل عارضه های سازمانی

– ارتقاء توانایی تدوین، اجرا و کنترل استراتژی‌های سازمانی

– ایجاد تفکر استراتژیک و ارتقا مهارت‌های ادراکی-تحلیلی

– آموزش روش‌های تحقیق و آینده پژوهی و توسعه مهارت های پژوهشی

– کسب مهارت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح پیشرفته

– جایگزین کردن رهبری سازمانی به جای شیوه‌های معمول مدیریت منابع انسانی و … طراحی شده است

شروع دوره : در حال ثبت نام

نحوه ارزیابی : آزمون یا پروژه