دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
مرکز آموزش های کاربردی دانشکده اقتصاد

متقاضی محترم لطفا مطابق موارد خواسته شده اطلاعات خود را به درستی وارد نمایید. بعد از ارسال و بررسی درخواست شما توسط اساتید محترم و تایید ایشان، مسئول ثبت نام جهت ثبت نام نهایی با شما تماس خواهند گرفت.