مدیریت استراتژیک - تدوین استراتژی

آزمون درس مدیریت استراتژیک مبحث تدوین استراتژی، مجموعه 20 سوال اولیه طراحی شده توسط جناب آقای محمدرضا نوری در راستای پتانسیل سنجی قدرت افراد در تسلط مباحث استراتژی در سازمان ها است. خروجی این تست الزامات آموزشی خود خواسته مدیران امروز و فردا را در اختیار آینده سازان قرار می دهد.

یک متن را انتخاب کنید.
یک شماره وارد کنید.
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.
فیلدهای مورد نیاز جهت آغاز آزمون را پر نکرده اید.

محمدرضا نوری

مدرس و مشاور حوزه « مدیریت استراتژیک» ،« اجرا و کنترل استراتژی» و « تفکر استراتژی»