مدیریت استراتژیک پیشرفته براساس کتاب هانگر و ویلن - دکتر اعرابی

آزمون 20 سوالی از کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن طراحی شده توسط آقای دکتر سید محمد اعرابی

یک متن را انتخاب کنید.
یک شماره وارد کنید.
فیلدهای مورد نیاز جهت آغاز آزمون را پر نکرده اید.
یک ایمیل معتبر وارد نمایید.
یک متن را انتخاب کنید.

سید محمد اعرابی

دکتر سید محمد اعرابی مدرس دوره  DBA دانشگاه تهران، دارای دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تهران است.