refresh

توضیحات پرداخت

1 – ثبت نام شما بعد از ارسال و تحویل مدارک نهایی خواهد شد.

2 – پس از پرداخت، از تصویر رسید خود عکس گرفته و ذخیره نمایید.

3 – بعد از پرداخت نهایی، طی یک الی دو روز کاری، کارشناس آموزش جهت تکمیل پرونده با شما در تماس خواهد بود.