دوره DBA مدیریت شهری دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده اقتصاد

دوره DBA مدیریت شهری دانشگاه تهران؛ تجارب دهه‌های اخیر شهرسازی حاکی از آن است که شهر سنتی در محدوده فضایی و عملکردی گذشته از یک طرف قادر به تأمین نیازهای کنونی سکونتگاهها و ساکنین آن نبوده و از طرف دیگر، توان بهره‌برداری از امکانات نوین را نیز ندارد. در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرای برنامه های مدیریت شهری، نظارت و پیشرفت برنامه های مدیریت شهری نام برده می شود و  خصوصیت های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری لازم است که این ویژگی ها دربردارنده اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود.

بنابراین دوره مدیریت کسب و کار با گرایش مدیریت شهری چه از نظر علمی و چه از نظر ارزشی و عملکردی کاملاً با اهداف و دیدگاههای جدید منطبق می باشد.

شروع دوره : در حال ثبت نام

نحوه ارزیابی : آزمون یا پروژه