refresh

توضیحات پرداخت

1 – در ثبت اطلاعات خود، دقت نمایید. با توجه به اینکه، مطابق با اطلاعات وارد شده ،گواهی پایان دوره برای شما صادر میگردد.

2- بعد از پرداخت، از تصویر رسید خود عکس گرفته و ذخیره نمایید.

3- بعد از پرداخت نهایی، طی یک الی دو روز کاری، کارشناس آموزش جهت تکمیل پرونده با شما در تماس خواهد بود.

4 – ثبت نام شما بعد از ارسال و تحویل مدارک نهایی خواهد شد