مدیریت و رهبری سازمان

آزمون مدیریت و رهبری سازمان، مجموعه 18 سوال اولیه طراحی شده توسط میثم ایران پناه در راستای پتانسیل سنجی قدرت افراد در کنترل و رهبری سازمان است. خروجی این تست الزامات آموزشی خود خواسته مدیران امروز و فردا را در اختیار آینده سازان قرار می دهد.

میثم ایران پناه

مدرس درسهایی همچون آنالیز رفتار، مذاکرات و آینده پژوهی و سناریونویسی